Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie

ul. Spacerowa 14a, 11-036 Gietrzwałd

 

PRACOWNIK SOCJALNY – na zastępstwo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie

ogłasza nabór na stanowisko pomocnicze/obsługi

PRACOWNIK SOCJALNY – na zastępstwo

 

I . Zakres zadań wykonywanych na w/w stanowisku w szczególności:

1. Rozpoznawanie, określanie potrzeb socjalnych osób i rodzin w rejonie działania.

2. Pozyskiwanie informacji o sytuacji życiowej, rodzinnej osoby i rodziny potrzebującej pomocy a także osób zobowiązanych do alimentacji .

3. Opracowywanie indywidualnych planów pomocy.

4. Wnioskowanie o pomoc w formie i na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej oraz aktach wykonawczych do ustawy w oparciu o przeprowadzane wywiady środowiskowe.

5. Prowadzenie pracy socjalnej oraz zawieranie kontraktów socjalnych w celu wspomagania osób i rodzin wymagających pomocy w osiągnięciu pełnej aktywności społecznej
i usamodzielnienia.

6. Wnioskowanie o przydzielenie asystenta rodziny do rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.

7. Współpraca i współdziałanie z asystentem rodziny.

8. Podejmowanie działań interwencyjnych w zakresie umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz zastępczych formach pomocy.

9. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych  stanowiących podstawę wydania indywidualnej decyzji administracyjnej.

 

II. Wymagania niezbędne:

Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

1. posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
2. ukończyła studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej;
3. do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie;
4. ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt 3.       
5. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
6. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,       
7. nieposzlakowana opinia,  
8. dobra znajomość obsługi komputera,      
9. dobra znajomość ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, oraz innych ustaw i rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego.

III. Wymagania  dodatkowe:         
1. umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych,     
2. dokładność, obowiązkowość, odpowiedzialność, kreatywność, samodzielność,
3. wysoka kultura osobista i dobra komunikatywność interpersonalna,     
4. umiejętność pracy w zespole oraz indywidualnie,           
5. umiejętność dobrej organizacji pracy,      
6. umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu,                   
7. umiejętność związana ze sprawną obsługą trudnego klienta.

IV. Wymagane dokumenty:           
1. list motywacyjny,
2.  życiorys CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4. kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
6. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
7. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany jest do przedłożenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

V. Warunki pracy:

Wymiar zatrudnienia: pełen etat.     
Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie, ul. Spacerowa 14a, 11-036 Gietrzwałd. Specyfika pracy: praca biurowa przy komputerze powyższej 4 godzin dziennie, praca w terenie, bezpośredni kontakt z klientem.    
 

VI. Składanie dokumentów:          
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie, ul. Spacerowa 14a, 11-036 Gietrzwałd w zamkniętych kopertach lub przesłać pocztą na adres Ośrodka z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego - zastępstwo”. Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka i będą niekompletne nie będą rozpatrywane.   
Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w wyniku rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych w momencie zatrudnienia. Dokumenty kandydatów nie zakwalifikowanych do dalszego etapu rekrutacji będzie można odebrać po zakończeniu rekrutacji w Ośrodku. Oferty nieodebrane zostaną zniszczone po upływie jednego miesiąca od zakończenia rekrutacji.

                                                                                    /-/ Emilia Lejman     

                                                                                           Kierownik

                                                           Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie
 

Informacja

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:                  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Gietrzwałdzie z siedzibą pod adresem Gietrzwałd, ul. Spacerowa 14a, 11-036 Gietrzwałd, Tel.: 533 354 837 e-mail:  gops@gietrzwald.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu rekrutacji do pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie, w związku z art. 221 § 1 kodeksu pracy, a w przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu danych - na podstawie wyrażonej odrębnie dobrowolnej zgody - art. 6 ust. 1 lit. a zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji.      
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej             
7. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.                                          
9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.    
10. Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

Informacje

Liczba wyświetleń: 436
Utworzono dnia: 24.03.2022

Historia publikacji

  • 24.03.2022 14:53, Administrator
    Edycja dokumentu: PRACOWNIK SOCJALNY – na zastępstwo
  • 24.03.2022 14:53, Administrator
    Dodanie dokumentu: PRACOWNIK SOCJALNY – na zastępstwo