Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie

O instytucji

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie jest jednostką organizacyjną gminy, która zgodnie z art. 110 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku realizuje zadania zakresu polityki społecznej na terenie gminy Gietrzwałd.

Ośrodek został powołany do życia na mocy Uchwały Gminnej Rady Narodowej w Gietrzwałdzie z dnia 25.04.1990 r. Nr XII/43/90 w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, wykonuje zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Celem działania ośrodka jest:

 1. umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oraz zapobieganiu powstawania takich sytuacji,
 2. wsparcie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
 3. podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielniania osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Zadania pomocy społecznej realizowane przez Ośrodek polegają w szczególności na:

 1. tworzeniu warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym współudział w tworzeniu niezbędnej infrastruktury socjalnej odpowiadającej potrzebom społecznym,
 2. analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
 3. pracy socjalnej,
 4. realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
 5. rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,
 6. aktywizacji środowiska lokalnego przez inspirowanie działań, na rzecz eliminowania lub ograniczania patologii społecznych z możliwością pozyskiwania środków pozabudżetowych, w tym pochodzących z programów Unii Europejskiej.

Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej:

 1. ustawowo zlecone lub powierzone Gminie przez Wojewodę Warmińsko –Mazurskiego,
 2. własne gminy wynikające z ustawy o pomocy społecznej.

Ponadto Ośrodek realizuje zadania w zakresie:

 1. świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych;
 2. zasiłków dla opiekunów jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z ustawą o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
 3. zadania administracji rządowej zlecone gminie zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
 4. zadania administracji rządowej zlecone gminie zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
 5. zadania wynikające z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
 6. przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych;
 7. przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania zryczałtowanych dodatków energetycznych;
 8. realizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
 9. zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 10. udzielanie oparcia społecznego wynikającego z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego;
 11. tworzenie i realizacja gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 12. prowadzenie zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;
 13. organizowanie i inspirowanie działań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;
 14. realizację zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
 15. wykonywanie zadań wynikających z uchwał Rady Gminy Gietrzwałd;
 16. wykonywanie innych zadań w drodze zawieranych porozumień i umów.

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31