Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie

Inspektor Danych Osobowych

WYZNACZENIE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Stosownie do treści art. 11 Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. 2018, poz. Nr 1000 ze zm.) informuję, że w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie na inspektora ochrony danych osobowych wyznaczony został Pan Maciej Żołnowski.

Z inspektorem ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie reprezentowany przez Kierownika (adres: ul. Spacerowa 14A, 11-036 Gietrzwałd, nr tel. 893 070 100, adres e-mail gops@gietrzwald.pl);
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

   a) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) na podstawie:

  • Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;
  • Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym;
  • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych;
  • Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych;
  • Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych;
  • Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
  • Ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
  • Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
  • Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego;
  • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
  • Ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
  • Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny;
  • Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
  • Ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
  • Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych;
  • Ustawy z dnia 21 czerwca – Prawo energetyczne;
  • Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny;
  • Innych aktów prawnych nakładających wykonanie zadań i uprawnień na Ośrodek.
  • Uchwał Rady Gminy Gietrzwałd oraz zarządzeń Wójta Gminy Gietrzwałd.

  b) w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub

  c) w przypadku gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

  d) podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych może być również  art. 9 ust. 2 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą) oraz art. 10 RODO (przetwarzania danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa);

 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych lub do czasu wycofania zgody.
 5. Przetwarzanie Państwa danych może odbywać się sposób zautomatyzowany, lecz nie będą one podlegać profilowaniu.
 6. Państwa dane osobowych co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

  a) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 9 ust. 2 lit. b RODO – prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii lub sprostowania swoich danych osobowych lub do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  b) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia (w przypadku gdy nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane) lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

  c) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

  d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

 8. W przypadku, o którym mowa w:

  a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 9 ust. 2 lit. b RODO podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a brak udostępnienia danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3 c;

  b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy, a brak ich udostępnienia uniemożliwi zawarcie i realizację umowy;

  c) art. 6 ust. 1 lit. a RODO podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe i nie wpływa na realizację ustawowych obowiązków Administratora;

 9. Państwa osobowe mogą być ujawniane osobom działającym z upoważnienia Administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie Administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub umów łączących te podmioty z Administratorem, w  tym m.in. dostawcom systemów informatycznych bądź podmiotom świadczącym usługi serwisu systemów informatycznych, usługodawcom z zakresu księgowości oraz doradztwa prawnego, operatorom pocztowym, podmiotom świadczącym usługi kurierskie itp.

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31